Högskoleprovet

Högskoleprovet är ett prov som används för att få tillträde till högre utbildning i Sverige. Själva provet, som administreras av Högskolerådet, är uppdelat i en matematisk del och en verbal del, som båda innehåller 4 respektive 4 underavdelningar, totalt 160 flervalsfrågor. Alla delar genomförs på en dag, en lördag i april (vårprovet) eller oktober (höstprovet), och tar mellan ca 8 timmar inklusive pauser mellan varje del och en lunchpaus. Med undantag för testet i läsförståelse på engelska görs alla delar på svenska.

Resultatet på testet sätts till en skala mellan 0,0 och 2,0, med 0,05 steg. Ungefär 0,1 % av testdeltagarna får 2,0, vilket är det högsta betyget. Vanligtvis krävs 137 till 144 poäng (av 160) för 2,0. Det genomsnittliga normerade resultatet för testet är normalt omkring 0,91 och standardavvikelsen är omkring 0,40, vilket innebär att ungefär två tredjedelar av testdeltagarna får ett resultat i intervallet 0,5-1,3 och 95 % får ett resultat mellan 0,2 och 1,7.

Sedan ca 10 år är provet uppdelat i 2 delar där en kvantitativ och innehåller matematiska uppgifter och en verbal del med 80 frågor vardera. Både den kvantitativa och den verbala delen är indelade i fyra sektioner med olika typer av frågor. Testet har totalt 160 frågor, uppdelat på fyra delprov med 40 frågor vardera. Två av delproven innehåller frågor från den kvantitativa delen av provet. De andra två delproven innehåller frågor från den verbala delen.

De som utför provet får anteckna sina svar på ett extra svarsblad, utöver det blad som de lämnar in till testledaren efter varje delprov, och ta med sig detta blad när testet är avslutat. På så sätt kan de jämföra sina svar med den testnyckel som senare publiceras på Internet, på text-tv och i tidningar. Detta gör det endast möjligt för testdeltagarna att få reda på sin råpoäng, i motsats till den normaliserade poängen som används för universitetsansökningar, men genom att jämföra resultaten med normaliseringstabellerna från tidigare tester kan en uppskattning göras.

Högskoleprovguiden är en onlineutbildning med personlig coachning som sedan 2004 utbildat över 150 000 studenter att nå sina högskoleprovmål. Hos dem får du allt du behöver för att klara av högskoleprovets alla delar. de erbjuder både en gratis och en VIP-version som ger dig extra muskler för att öva inför nästa högskoleprov.